Olycksfallsförsäkring

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING. Om man drabbas av en olycka kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring. Det är en försäkring som kan ge ersättning om en plötslig och oförutsedd yttre händelse leder till att man får psykiska eller fysiska men. Med en olycksfallsförsäkring har man ett skydd dygnet runt vid alla typer av olycksfall som exempelvis trafikolycka och olyckor i arbetet.

I Sverige har man en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att ha sina arbetstagare försäkrade för olycksfall i arbetet. Den försäkringen ska täcka vårdkostnader i samband med olycka och eventuell inkomstförlust samt begravningshjälp vid dödsfall och ersättning till efterlevande. Men det är inte alltid som arbetsgivarens olycksfallsförsäkring räcker. Då kan det vara bra med en individuell olycksfallsförsäkring. Vanligtvis gäller den försäkring som man har via arbetsgivaren bara under arbetstid eller på väg från eller till jobbet.

Vad som räknas som olycksfall som försäkringen betalar ut ersättning för skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Det kan vara allt från värmeslag, smitta på grund av fästingbett, fallolyckor och så vidare. Även om de flesta olycksfallsförsäkringarna täcker stora områden kan en del ha begränsningar när det handlar om giltighet vid riskfyllda aktiviteter. Till och med vanliga sporter och idrottsaktiviteter kan innebära begränsningar för utbetalning av ersättning. Om man utövar mer olycksdrabbade sysselsättningar, som exempelvis boxning, får man räkna med att försäkringen förmodligen inte kommer att täcka dessa.

De flesta olycksfallsförsäkringar ersätter både medicinsk och ekonomisk invaliditet.  Ekonomisk invaliditet räknas de som får bestående men som leder till att man inte kan återvända till arbetet på samma sätt som innan olyckan. I vissa fall finns en undre gräns som säger att man ersättning enbart betalar ut om arbetsoförmågan är 50 % eller mer. Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av försäkringstagarens kroppsfunktioner. Medicinsk invaliditet räknas även bestående värk, och förlust av sinnesfunktion såsom nedsatt hörsel eller försämrad syn eller skada på inre organ. Om skadan leder till bestående nedsättning, alltså både psykisk och fysisk nedsatt funktionsförmåga, kan man få ersättning för medicinsk invaliditet.

Om man har en olycksfallsförsäkring och drabbas av en olycka kan får man vanligtvis ut ersättning för läkekostnader, tandvårdskostnader, rehabilitering med mera. Vissa olycksfallsförsäkringar ersätter även andra orsaker som vanligtvis inte kostar pengar. Man kan få ersättning för sveda och värk, sjukhusvistelseersättning, vanprydande ärr och dödsfallsbelopp.

När ersättningsnivån ska räknas ut är det invaliditetsgraden och försäkringsbeloppet som styr. Om man är skadad och försäkringsbolaget har räknat ut att invaliditetsgraden är 5 %, då är det också 5 % av försäkringsbeloppet som betalas ut i ersättning. Om skadan är större och invaliditetsgraden är hög kan man få ut mer pengar. 60 % invaliditetsgrad ger alltså mer är 60 % av försäkringsbeloppet.

Det finns ofta en övre åldersgräns på en olycksfallsförsäkring. Hos vissa försäkringsbolag kan man inte teckna en olycksfallsförsäkring efter att man fyllt 69 år andra gäller inte försäkringen efter 65 års ålder. Det kan ibland även finnas en undre gräns exempelvis 18 år, men hos en del försäkringsbolag kan man teckna olycksfallsförsäkring redan för barn.

Man ska dock vara noga med att läsa igenom försäkringsvillkoren när man tecknar en ny olycksfallsförsäkring. Det kan även vara bra att jämföra olika försäkringsbolag.